موضوعات = حقوق خصوصی
بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.54420.3218

طاها عرب اسدی؛ امیر غفاری؛ محسن ایزانلو


اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه‌های عدم‌النفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.59203.3338

عباس میرشکاری؛ مونا عبدی


مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

دوره 14، شماره 33، دی 1402، صفحه 255-290

10.22034/law.2023.52802.3156

مرتضی ناصری حسین آباد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

دوره 14، شماره 30، فروردین 1402، صفحه 215-243

10.22034/law.2022.48398.3011

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده