فرایند پذیرش مقالات

1- وصول مقاله و تایید اولیه آن از لحاظ رعایت زمینه تخصصی نشریه و محتوا و ضوابط تدوین توسط دفتر نشریه ،

 2-طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه و ارجاع به سه داور تخصصی

3-ارسال نظر داوران به نویسنده مسئول جهت بازبینی و اعمال اصلاحات لازم

4-ارسال متن اصلاح شده توسط نویسنده به داور تطبیقی

5-بررسی نظرات داوران در جلسه  هیات تحریریه و صدور گواهی پذیرش  

فلودیاگرام بررسی مقالات