اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه و قلمرو آن:

 هدف مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر فراهم نمودن عرصه ای برای پژوهشگران حقوقی است تا آخرین یافته های خود را در زمینه مسائل نوظهور حقوق به صورت تطبیقی به اشتراک بگذارند. از این رو امید است که این نشریه با انتشار مقالات تحقیقی از طریق تطبیق موضوعات، راه حل هایی برای مسائل نظری و کاربردی ارائه دهد. حوزه چاپ مقالات در گرایش های مختلف حقوقی است اما تطبیقی بودن و بداعت و نوآوری و تازگی موضوعات مد نظر نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر است. تمامی مقالات این نشریه بایستی واجد هر دو ویژگی تطبیقی و معاصر باشد و ضمن تطبیق موضوعات مختلف در نظام­های حقوقی شناخته شده از جمله نظام رومی_ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی و نیز حقوق کشورهای اسلامی و هم­چنین اسناد بین­المللی مرتبط با شاخه های مختلف حقوق، موضوعات نوظهور و معاصر را مورد ارزیابی، تحلیل و مورد مقایسه قرار هد. اهداف کلی نشریه به شرح زیر است:

۱. ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ حقوقدانان با چاپ و انتشار آخرین دستاوردهای علمی با تأکید بر تحولات دوران معاصر به صورت تطبیقی

۲. چاپ و انتشار مقالات تخصصی حقوقی و فقهی با رویکرد مطالعات معاصر و تطبیقی

۲. معرفی‌ آثار حقوقی تطبیقی معاصر و‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد تحول در جامعه حقوقی کشور

۳. بسترسازی برای همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران عرصه حقوق تطبیقی و معاصر

۴. طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید و تولید علم در حوزه ادبیات حقوق تطبیقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش حقوق‌

۵. کمک‌ به‌ ارائه راه حل های حقوقی و فقهی در ارتباط‌ با تنگناهای‌ حقوقی و قضایی کشور از طریق تطبیق و مقایسه موضوعات تحقیق با تأکید بر مشکلات حقوق معاصر نظری و کاربردی