اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه و قلمرو آن:

 هدف این نشریهفراهم نمودن عرصه ای برای پژوهشگران حقوقی است تا آخرین یافته های خود را در زمینه مسائل نوظهور حقوق به اشتراک بگذارند. از این رو امید است که این نشریه با انتشار مقالات تحقیقی راه حل هایی برای مسائل نظری و کاربردی ارائه دهد. حوزه چاپ مقالات در گرایش های مختلف حقوقی است اما بداعت و جدید بودن موضوعات مد نظر نشریه مطالعات حقوقی معاصر است. اهداف کلی نشریه به شرح زیر است:

۱. ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ حقوقدانان با چاپ و انتشار آخرین دستاوردهای علمی با تأکید بر تحولات دوران معاصر

۲. چاپ و انتشار مقالات تخصصی حقوقی و فقهی با رویکرد مطالعات معاصر و تطبیقی

۲. معرفی‌ آثار حقوقی معاصر و‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد تحول در جامعه حقوقی کشور

۳. بسترسازی برای همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران حقوقی

۴. طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید و تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش حقوق‌

۵. کمک‌ به‌ ارائه راه حلهای حقوقی و فقهی در ارتباط‌ با تنگناهای‌ حقوقی و قضایی کشور با تأکید بر مشکلات حقوق معاصر نظری و کاربردی