دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1399 
5. ماهیت و شرایط تحول قرارداد

صفحه 112-140

10.22034/law.2020.12359

احمد حمیدزاده؛ محمد صالحی مازندرانی


6. اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

صفحه 141-167

10.22034/law.2020.12360

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


11. بررسی و تحلیل مثلیت پول‌های اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی

صفحه 291-321

10.22034/law.2020.12374

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی دارابی؛ نسرین کریمی