دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، فروردین 1399 
ماهیت و شرایط تحول قرارداد

صفحه 112-140

10.22034/law.2020.12359

احمد حمیدزاده؛ محمد صالحی مازندرانی


اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی

صفحه 141-167

10.22034/law.2020.12360

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد