دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، مهر 1402، صفحه 1-310