دوره و شماره: دوره 14، شماره 33، دی 1402 
رابطۀ شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با ‌نگاهی به نظریات شورای نگهبان

صفحه 227-253

10.22034/law.2023.50086.3094

آیت مولائی؛ محمدرضا مجتهدی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ مائده سلیمانی دینانی


مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

صفحه 255-290

10.22034/law.2023.52802.3156

مرتضی ناصری حسین آباد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری