بازخوانی؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی ایالات متحدۀ امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه ایلینوی آمریکا

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/law.2023.55736.3250

چکیده

در بسیاری از نظام‌های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه‌مستقیم، برخی ابزار‌های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش‌بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو‌کار‌های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دورۀ نمایندگی‌اش می‌کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی‌شود ولیکن می‌تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعۀ آن در نظام حقوقی برخی از ایالت‌ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه‌بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه‌شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه‌شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه‌ها، آستانۀ جمع‌آوری امضا‌ها برای آغاز انتخابات، پیش‌بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش‌های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون‌گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش‌بینی زمینه‌ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می‌سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده‌بندی، یکی از ویژگی‌های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار‌های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می‌شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان‌سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحدۀ امریکا پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. الف) منابع فارسی

  - کتاب‌ها

  1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۹۶). حقوق اساسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  2. قاضی شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل (۱۴۰۰). حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  3. هاشمی، سید محمد (۱۳۹۹). حقوق اساسی جمهوری اسلامی، تهران: نشر میزان.

  - مقالات

  1. عامری، زهرا و حبیب‌نژاد، سید احمد (۱۳۹۹). بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام‌های حقوقی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۷(۴)، ۹۴.

  Doi: 10.22091/CSIW.2020.5782.1876

  1. شفیعی سردشت، جعفر و گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و فاضلی‌نژاد، جواد (۱۳۹۷).‌ کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران، حقوق اداری، ۶(۱۶)، ۷۰.
  2. ولایی، علی و نوبهار، رحیم (۱۴۰۲). جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ۳۰(۱۴)، ۲۷۷.

  Doi: 10.22034/LAW.2022.49902.3067

  ب) منابع انگلیسی

  - Books

  1. Altman, David (2011). Direct Democracy Worldwide, New York: Cambridge University Press.
  2. Altman, David (2019). Citizenship and Contemporary Direct Democracy, New York: Cambridge University Press.
  3. Arnon, Harel (2008). The Theory of Direct Legislation, New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
  • Barber, Benjamin R. (2004). Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age, First Edition. Los Angles: University of California
  • Bird, Frederick & Ryan, Frances (1930). The Recall of Public Officials, New York: MacMillan.
  • Cronin, Thomas (1999). Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Cambridge: Harvard University Press.
  • Garner, Bryan A. (2009). Black`s Law Dictionary, Ninth Edition, Dallas: West A Thomson Reuters Business.
  • Haskell, John (2001). Direct Democracy or Representative Government, First Edition, Boulder Colorado: Westview Press.
  • Ketcham, Ralph (2003). The Anti-federalist Papers and Constitutional Convention Debates. London: Penguin Books Ltd.
  • Montesquieu, Charles (1989). The Spirit of Laws, London: Cambridge University Press.
  • Munro, William (1912). The Initiative, Referendum and Recall, New York: D. Appleton and Company.
  • Rousseau, Jean-Jacques (2002). The Social Contract and the First and Second Discourses. New Haven & London: Yale University Press.
  • Scalia, Antonin, & Garner, Bryan A. (2012). Reading Law, an Interpretation of Legal Texts, Saint Paul, Minnesota: Thomson/West.
  • Wilcox, Delos Franklin (1912). Government by All the People: The Initiative, the Referendum and the Recall as Instruments of Democracy. New York: The Macmillan Company, Stanford Library.
  • William, B. Munro (1912). The Initiative, Referendum and Recall. New York: D. Appleton and Company.
  • Zimmerman, Joseph F. (2013). The Recall, Tribunal of the People, Second Edition, Albany: University of New York Press.

  - Articles

  • Abbott, Frank Frost (1915). The Referendum and the Recall Among the Ancient Romans, The Johns Hopkins University Press, 23(1), 89-90.
  • Bowler, Shaun (2004). Recall and Representation Arnold Schwarzenegger Meets Edmund Burke, University of California, 40(3), 205. Doi: 10.1080/00344890408523266.
  • Briffault, Richard (1985). Distrust of Democracy, Columbia Law School, Texas Law Review, 63, 1352.
  • Garrett, Elizabeth (1997). Who Directs Direct Democracy?, The University of Chicago Law School Roundtable, 4(17), 19.
  • Keane, John (2019). The Age of Monitory Democracy and The Greening of Politics, Taiwan Journal of Democracy, 15(1), 43-52.
  • Kelly, R. & Coleman, C. & Johnston, N. (2014). Recall Elections, Parliament and Constitution Centre.
  • Lund, Nelson (2004). Rousseau and Direct Democracy, George Mason University School of Law, 13(2), 497.
  • Madison, James (1787). Federalist No. To the People of the State of New York.
  • Serdült, Uwe (2015). The History of a Dormant Institution: Legal Norms and the Practice of Recall in Switzerland, Ritsumeikan University, 51(2), 3. Doi: 10.1080/00344893.2015.1056219.
  • Twomey, Anne (2011). The Recall of Members of Parliament And Citizen`s Initiated Elections, UNSW Law Journal, 34(1), 43.
  • We the People, Thoughts on the Preamble of the U.S. Constitution (2014). Center for the Study of the American Constitution.
  • Welp, Yanina & Castellanos, Ana Sofia (2020). Understanding the Use of Recall Referendum; Evidence From Ecuador, International Political Science Review, 41(3), 335-348. Doi: 10.1177/019251211­9830373.
  • Weinstein, Rachel (2005). You`re Fired!, The Voter's Version of The Apprentice: an Analysis of Local Recall Elections in California, Southern California Interdisciplinary Law Journal, 15(1), 139.

  - Judicial Decisions

  • Burton v. United States, 202 U.S. 344 (1906)
  • Cole v. Webster, 103 Wn.2d 280, 285, 692 P.2d 799 (1984)
  • Cook v. Gralike, 531 U.S. 510 (2001)
  • Gordon v. Leatherman 450 F.2d 562 (5th Cir. 1972)
  • Kotar v. Zupan, Kotar v. Zupan 658 P.2d 1095 (Mont. 1983)
  • Palmer v. Hart, 201 Mont. 526, 530, 655 P.2d 965, 967 (1982)
  • Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969)
  • The Coalition for Economic Equity v. Wilson 110 F.3d 1431, (9th Cir. 1997)
  • S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779 (1995)
  • Westpy v. Burnett, 82 N.J. Super. 239, 197 A.2d 400 (N.J. Super. 1964)

  - Websites

  • Cowen, Jill (2021). How Much was Spent on the Recall? One Estimate: Nearly Half a Billion Dollars. <https://www.google.com/­amp/s/www.nytimes.com/2021/09/15/us/calfornia-recall-election-co­st-money.amp.html>
  • Chemerinsky, Erwin & Paulsen, Michael Stokes, Interpretation: The Preamble, <https://constitutioncenter.org/the-constitution/preamble/­interpretations/37>
  • Kelly, Martin (2020). Why the Articles of Confederation Failed, <thoughtco.com/why-articles-of-confederation-failed-104674.>
  • Spivak, Joshua, What is the History of Recall Elections?, the George Washington University, <https://historynewsnetwork.org/article/­1660>