موضوعات = حقوق بین الملل
آثار استمرار اشغال فلسطین نسبت به دول ثالث: مواضع احتمالی دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.58212.3314

مهشید آجلی لاهیجی؛ مسعود احسن نژاد


مفهوم و ماهیت "مراقبت مقتضی" در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/law.2024.57848.3307

سید محمد حسینی؛ سعید رهایی


تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق ‌بین‌الملل تغییرات‌ آب‌و‌هوایی

دوره 14، شماره 30، فروردین 1402، صفحه 1-36

10.22034/law.2022.50619.3102

منصور آیرم؛ حجت سلیمی ترکمانی؛ محمد موسی زاده