تحلیل اثرگذاری کنش‌گران دینی در رژیم حقوق ‌بین‌الملل تغییرات‌ آب‌و‌هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق ‌بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

3 استادیار دانشگاه مراغه

چکیده

متأثر از سلطۀ گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق‌ بین‌الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به‌عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به‌تدریج به‌ویژه از نیمۀ دوم قرن بیست‌ویکم، در خصوص رابطۀ میان دین و حقوق ‌بین‌الملل دیدگاه‌های نظری و عملی متنوع‌تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات ‌آب‌وهوایی در سال‌های توسعۀ خود همواره متأثر از جریان‌های اجتماعی تأثیرگذار در روند گفتگوهای آب‌‌وهوایی بوده است. کشورها، گروه‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به‌نوعی نمایندۀ یک نظام اعتقادی بوده‌اند، توانسته‌اند به‌طور فزاینده‌ای از دریچۀ مؤمنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب ‌و ‌هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنّت تاریخی، گروه‌های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تأثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعۀ‌ بین‌المللی بر رژیم حقوقی تغییرات‌ آب‌‌و‌‌هوایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. - کتاب

  1. عمید، حسن، فرهنگ عمید، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1374).

  - مقالات

  1. علوی ‌قزوینی، سید علی و مسعودیان‌زاده، سید ذبیح‌اله، «قاعدۀ من له‌الغنم فعلیه الغرم». پژوهشنامۀ اندیشههای حقوقی، ش 4 (1393).
  2. فخر اسلام، بتول، «بررسی اخلاق زیست‌محیطی در فرهنگ ایرانی با تأکید بر شعر ناصرخسرو»، تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ش 17 (1398).
  3. قلندریان، ایمان؛ تقوایی، علی‌اکبر و کامیار، مریم، «مطالعۀ تطبیقی رابطۀ انسان و محیط‌زیست در تفکر توسعه‌ی پایدار و تفکر اسلامی» پژوهشهای معماری اسلامی، ش 1 (1395).
  4. نعمت‌الله، الفت، «تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها»، فقه و حقوق، ش 12 (1386).

   

  ب) منابع انگلیسی

  - Instruments

  1. Barbara Adams & Gretchen Luchsinger, (2009). Climate justice for a changing planet: a primer for policy makers and NGOs. Geneva: UN Non-Governmental Liaison Service.
  2. (2004, October.11) Doc.A/59/425/S/2004/808.
  3. UN Convention on the Rights of the Child (1989).

  - Books

  1. Bantekas Ilias, Religion as a Source of International Law. In Rehman, & S. Breau, Religion, Human Rights and International Law (pp. 115-135), (the Hague: Brill, 2007).
  2. Barnes, Jonathan, The Pre-Socratic Philosophers (London: Routledge and Kegan Paul, 1984).
  3. Bhargava, Atul & Srivastava, Shilpi, “Human Civilization and Agriculture”, In Participatory Plant Breeding: Concept and Applications (pp.1-27), (Singapore: Springer, 2019).
  4. Gardner, Gary, “Engaging religion in the Quest for a Sustainable world”, In Gardner, C. Bright, & L. Starke (eds), State of the world, 2003: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society(pp.152-175), (London: W.W. Norton & Company, 2003).
  5. Hadden, Jennifer, Networks in Contention: The Divisive Politics of Climate Change, (New York: Cambridge University Press, 2015).
  6. Hughes, J. Donald, Environmental Problems of the Greeks and Romans: Ecology in the Ancient Mediterranean, (JHU Press, 2014).
  7. Janis, W. Mark & Evans, Carolyn, “Religion and the Literature of International Law: Some Standard Texts”, In M. W. Janis, & Evans, Religion and International Law(pp.121-126), (The Hague: Martinus Nijhoff, 1999).
  8. Mahmassani, Sobhi, “The Principles of International Law” in the Light of Islamic Doctrine., Recueil des Cours, Collected Course, (1968).
  9. Ward Graham & Hoelzl, Michael, The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics, (London: Continuum, 2008).
  10. Weeramantry G. Christopher, Universalising International law (Vol. 48), (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004).

  - Articles

  1. Alipour, Sara; Nasirsalami, Mohammadreza; Falamak, Mohammadmansour, “An Analysis on Mithraic Temple Landscape Structure”, The Monthly Scientific Journal of Bagh-E Nazar, 31-42(74)16, (2019), pp. 31-42.
  2. An-Na’im, Abdullahi A. & Henkin, Louis, “Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate”, Proceedings of the ASIL Annual Meeting, (Cambridge: Cambridge University Press), (2000.), pp. 95-103.
  3. Cabré, Miquel Muñoz, “Issue-linkages to Climate Change Measured Through NGO Participation in the UNFCCC”, Global Environmental Politics , (3)11, (2011), pp. 10-22.
  4. Fei, L., “On Environmental Law of Ancient Rome: the Idea, Facilities and Legal System, Journal of Henan University of Economics and Law , (2017), pp. 12-23
  5. Glaab, Katharina, “A Climate for Justice? Faith-Based Advocacy on Climate Change at the United Nations”, Globalizations, (7)14, (2017), pp. 1110-1124.
  6. Glaab, Katharina; Fuchs, Doris; FuchsJohannes, Friederich., “Religious NGOs at the UNFCCC: A Specific Contribution to Global Climate Politics?”, Religious NGOs at the United Nations, (2008), pp. 316-335.
  7. Hulme, Mike, “Climate Change and the Significance of Religion”, Economic & Political Weekly 15(28)52, (2017), pp. 14-17.
  8. Janis, Mark Weston, “Religion and International Law”, Proceedings of the ASIL Annual Meeting, 87, (1993), pp. 195-220.
  9. Prasad, Jsr, “Concepts of Environment and Nature in Ancient India”, Bi-Monthly Newsletter of the EU-India Project E-Qual. 4-8, (5)2 (2015), pp. 4-10.
  10. Sáry, Pal, “The Legal Protection of Environment in Ancient Rome”, Journal of Agricultural and Environmental Law, 199-216 (29)15, (2020), pp. 199-216.
  11. Tarlock, A. Dan, History of Environmental Law. Environmental Laws and Their Enforcement ,(pp. 42-64), (2009), pp. 1-7.

  - Websites

  1. Actalliance, (02.11.2021), People of Faith Share Petitions and Actions with COP26 Presidency and UNFCCC [COP26 Press Release], Actalliance: <https://actalliance.org/act-news/people-of-faith-share-petitions-and-actions-with-cop26-presidency-and-unfccc-cop26-press-release/>
  2. (2015, November 23). Hindu Declarations on Climate Change,The Australian Religious Response to Climate Change: <https://www.arrcc.org.au/hindu_statements>
  3. Becket, Adam, Davies, Madeleine and Williams Hattie. (2015, July 13). Synod Urges Investors to Act on Climate Change. Churchtimes: <https://www-churchtimes-co-uk.translate.goog/articles/2015/10-july/news/uk/synod-urges-investors-to-act-on-climate-change?_x_
   tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=op,wapp
   >
  4. Davies, Madeleine. (2015, May 1). C of E Investors seek to Dethrone 'Old King Coal', Churchtimes: <https://www-churchtimes-co-uk.translate.goog/articles/2015/1-may/news/uk/c-of-e-investors-seek-to-dethrone-old-king-coal?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_
   hl=en-US&_x_tr_pto=op,wapp
   >
  5. Karen Christiana Figueres, (2014, May 7). Faith Leaders need to Find Their Voice on Climate Change, the Guardian: <https://www.theguardian.com/environment/2014/may/07/faith-leaders-voice-climate-change>
  6. (2021 May.24). Laudato Si’ Francis., Vatican: <https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html >
  7. (2015, November 2). Buddhist Leaders Call to Scale up Climate Finance, International Institute for Sustainable Development: <http://sdg.iisd.org/news/buddhist-leaders-call-to-scale-up-climate-finance/#:~:text=29%20October%202015%3A%
   20In%20a,the%20Paris%20Climate%20Change%20Conference
   >
  8. Interfaith Summit of Climate Change.(2014). Climate, Faith and Hope: Faith Traditions Together for a Common Future, <http://interfaithclimate.org/the-statement/ >
  9. International Islamic Climate Change Symposium.(2015). Islamic Declaration on Global Climate Change, <http://islamicclimatedeclaration.org/islamic declaration-on-global-climate-change/>
  10. Islamic Declaration on Global Climate Change. (2015, Aug 18), Cambridgecentral ‌Mosque:<https://cambridgecentralmosque.org/
   wp-content/uploads/2020/03/writings-climate-declaration-mwb.pdf
   >
  11. (2008 July 8-10), Final Document of the General Meeting on Cooperation between the United Nations and the Organization of the Islamic Conference, Organisation of Islamic Cooperation Website: <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4120&refID=1176 >
  12. (08.11.2021), OIC Charter, Organisation of Islamic Cooperation Website: <https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_
   ref=27&lan=en
   >
  13. Pope Francis.(2021, October 4). Address of his Holiness Pope Francis to the Participants in the Meeting “Faith And Science: towards COP 26”, vatican: <https://www.vatican.va/content/
   francesco/en/speeches/2021/october/documents/20211004-religione-scienza-cop26.pdf
   >
  14. Pullella, Philip.(2021, October 03). Vatican hopes its pre-COP26 climate event will raise stakes in Glasgow,Reuters: <https://www.
   com/world/europe/vatican-hopes-its-pre-cop26-climate-event-will-raise-stakes-glasgow-2021-10-03/
   >
  15. (2021, December 3). Religious Leaders Affirm Commitment at COP26 to Safeguard the Rights of Indigenous Peoples and to Solve the Climate and Deforestation Crisis, Religions for Peace: <https://www.rfp.org/religious-leaders-affirm-commitment-at-cop26-to-safeguard-the-rights-of-indigenous-peoples-and-to-solve-the-climate-and-deforestation-crisis-2/ >
  16. Sayyed, Attiya, (2015, May 12), "Rabbinic Letter on the Climate Crisis Calls for Action", Earthday, Retrived from: earthday: <https://www.earthday.org/rabbinic-letter-climate-crisis-callsaction
   /#:~:text=May%2012%2C%202015&text=Calling%20for%20vigorous%20action%20on,will%20endanger%20life%20on%20earth
   >
  17. (2021, October 5). World Religious Leaders and Scientists Make pre-COP26 Appeal. ,UNFCCC: <https://unfccc.int/
   news/world-religious-leaders-and-scientists-make-pre-cop26-appeal
   >
  18. Vatican (04.10.2021. Meeting on “Faith and Science: Towards COP26”, Promoted by the Embassies of Great Britain and Italy to the Holy See, Together with the Holy See, 04.10.2021, Vatican: <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2021/10/04/211004a.html>
  19. Vatican (2021, October 04), Pope on COP26: Sharing, Love, Respect Should Shape Efforts for Better Futur, Vatican News: <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-10/pope-francis-faith-science-cop26-vatican-meeting.html>
  20. World Council of Churches (2005), Climate Change, <oikoumene.org/en/folder/documents-pdf/Climate_Change_
   Brochure_2005.pdf
   >
  21. World Council of Churches (2017, April 4), Frequently Asked Questions, WCC Website: <http://oikoumene.org/en/about-us/faq#how-many-member-churches-does-the-wcc-havenow>