دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 1-219 
8. آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی

صفحه 185-210

10.22034/law.2021.42299.2743

مهدی آقاجانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ احمد حاجی ده آبادی