چالش‌های حمایت اجرایی از سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سازش یا میانجی‌گری با توجه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجه فرایند سازش یا سازش‌نامه، مطلوب طرفین دعوا می‌باشد، طریقی ویژه در حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. کنوانسیون سنگاپور 2019 در خصوص سازش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، توسط سازمان ملل متحد جهت ارتقای نهاد مذکور و رفع نقیصه فقدان وصف لازم‌الاجرا در سازش‌نامه‌ها تنظیم شده ‌‌است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش موثری در رواج بیشتر میانجی‌گری در حقوق ایران خواهد داشت. یکی از موضوعات مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور، سازش‌نامه‌های استثناء شده از شمول حمایت اجرایی کنوانسیون است. در بند 3 از ماده 1 کنوانسیون سنگاپور، سازش‌نامه‌هایی که به عنوان رای داوری مورد ثبت قرار گرفته و لازم‌الاجرا باشند، از قلمرو اعمال معاهده مزبور مستنثی شده‌اند. ابهامات حقوقی متعددی در خصوص مقرره مذکور وجود دارد. آیا هدف مقرره مذکور جهت رفع تداخل نظام حمایتی کنوانسیون‌های سنگاپور و نیویورک محقق شده است؟ منظور کنوانسیون از اینکه رای ثبت شده و لازم‌الاجرا باشد، چیست؟ آیا اصلاً رای داوری منعکس‌کنندۀ سازش، رای محسوب می‌شود؟ و این مقرره در چه حالاتی باعث شده که رای داوری منعکس‌کننده سازش طرفین، از حمایت اجرایی هردو کنوانسیون سنگاپور و نیویورک محروم شود؟ مقاله حاضر با بررسی سوالات فوق، به این نتیجه نائل آمده است که نحوه تنظیم مقرره فوق علاوه بر ایجاد ابهامات حقوقی، باعث شده است که برخی آرای داوری منعکس‌کنندۀ سازش، مشمول حمایت اجرایی هیچ یک از کنوانسیون‌های نیویورک و سنگاپور نشوند. تا زمانی که احیاناً متن کنوانسیون سنگاپور در این زمینه اصلاح شود، به عنوان راه‌حل، این مقاله پیشنهاد نموده است که داوران و وکلای متداعیین با اتخاذ تدابیری تلاش نمایند که لااقل مقررات حمایتی کنوانسیون نیویورک قابل اعمال بر سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری باشد، هرچند در حال حاضر کنوانسیون سنگاپور راه را بر هرگونه حمایت خود از سازش‌نامه‌های مزبور به کلی مسدود کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، (تهران: کتاب فروشی اسلامیه، 1352).
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، ج 2، (تهران: کتابخانۀ گنج دانش، 1381).
  3. جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چ 3، 1396).
  4. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، ج 3، (تهران: انتشارات دراک، چ 32، 1398).
  5. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، (تهران: انتشارات سمت، 1391).
  6. شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، )تهران: انتشارات سمت، 1393(.
  7. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود معین مشارکتها-صلح، ج 2، (تهران: کتابخانۀ گنج دانش، 1391).
  8. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، (تهران: انتشارات مجد، 1388).

  - مقالات

  1. بوذرجمهری، سرمه و امینی، عیسی، «بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتوی رویۀ قضایی»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 75 (1395).

  10. جنیدی، لعیا، «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مجلۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ش 1 (1395).

  11. خزاعی، حسین، «رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ش 3 (1386).

  12. مجتهدی، محمدرضا، «درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید»، مطالعات حقوقی معاصر، سال دوم، شماره 3، (1390).

  13. معبودی، رضا و رضائی، سیدعلیرضا، «تحلیل دعاوی مستثنی‌شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه»، مطالعات حقوقی معاصر، دوره 11، شماره 20، (1399).

  ب) انگلیسی

  -BOOKS

  1. Abramson, Hal, “New Singapore Convention on Cross-Border Mediated Settlements”, Catharine Titi; Katia Fach-Gomez, Mediation in International Commercial and Investment Disputes, (London, Oxford University Press, First Edition, 2019).
  2. D’Ambrumenil, Peter, Mediation And Arbitration, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, First published, 1997).
  3. Redfern, Alan; Hunter, Martin, The Law and Practice of International Commercial Arbitration, (London: Oxford University Press, 2009).
  4. Vandekerckhove, Karen, Mediation of Cross-Border Commercial Disputes in the European Union, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, (London: Oxford University Press, First Edition, 2019).

  -Articles

  1. Alexander, Nadja; Chong, Shou, “Singapore convention series: Why is there no ‘seat’ of mediation?”, Research Collection School Of Law, (2019).
  2. Alexander, Nadja; Chong, Shou, “The new UN Convention on mediation (aka the ‘Singapore Convention’) – Why it’s important for Hong Kong”, Hong Kong Lawyer 26-33. Research Collection School Of Law, (2019).
  3. Carr, Kaitlyn, “The Enforcement of Consent Awards in International Commercial Arbitration”, New York State Bar Association, (2016).
  4. Chahine, Joséphine; Lombardi; Ettore; Lutran, David; Peulvé, Catherine, “The Acceleration of the Development of International Business Mediation after the Singapore Convention”, Wolters Kluwer (Wolters Law International), 4, (2020).
  5. Chong, Shou; Steffek, Felix, “Enforcement of international settlement agreements resulting from mediation under the Singapore convention Private international law issues in perspective”, Singapore Academy of Law Journal, 31, (2019).
  6. Christine, Sim, “Conciliation of investor–state disputes, Arb-con-arb, and The Singapore Convention”, Singapore Academy of Law Journal, V. 31, (2019).
  7. Chua, Eunice, “Enforcement Of International Mediated Settlements Without The Singapore Convention On Mediation”, Singapore Academy of Law Journal, 31, (2019).
  8. Herisi, Ahdieh Alipour; Wendy,Trachte-Huber, “Aftermath of the Singapore Convention: A Comparative Analysis between the Singapore Convention and the New York Convention.” American Journal of Mediation, 12, (2019).
  9. Kryvoi, Yari,; Davydenko, Dmitry, "Consent Awards in International Arbitration: From Settlement to Enforcement", Brooklyn Journal of International Law, 40, (2015).
  10. Ma, Winnie, “Enforcing Mediated Settlement Agreements under the New York Convention: From Controversies to Creativities”, Contemporary Asia Arbitration Journal (CAA Journa,), 7, (2014).
  11. Mccormick, Khory; Ong, Sharon, “Through The Looking Glass: An Insiders Perspective Into The Making Of The Singapore Convention On Mediation”, Singapore Academy of Law Journal, 31, (2019).
  12. Ming, Caroline; Iovene, Christian, “Advantages and Benefits of the Revised Swiss Rules of Mediation 2019 – in Light and in Line with the Singapore Convention”, ASA BULLETIN, 382, (2020).
  13. Morris-Sharma, Natalie, “Constructing The Convention On Mediation The Chairperson’s Perspective”, Singapore Academy of Law Journal, 31, (2019).

  31. Quek Anderson, Dorcas, “Supporting party autonomy in the enforcement of cross-border mediated settlement agreements: A brave new world or unchartered territory?”, Privatizing dispute resolution: Trends and limits, Research collection school of Law, 18, (2019).

  32. Resnick, Judith, “Uncovering, Disclosing, and Discovering How the Public Dimensions of Court- Based Processes Are At Risk”, Chicago-Kent College of Law Review, 81, (2006).

  1. Roberts, Kenneth M, “Mediating the evaluative-facilitative debate: Why both parties are wrong and proposal for settlement”, Loyola University Chicago Law Journal, 39(A), (2007).
  2. Rooney, Kim, “Turning the rivalrous relations Between arbitration and mediation Into cooperative or convergent Modes of a dispute settlement Mechanism for commercial disputes In east Asia”, Contemporary Asia Arbitration Journal, 12, (2019).
  3. Rosner, Norel, “The Singapore Convention: Reflections on Articles 1.3 on Scope, on Reservations, and 12 on Regional Economic Integration Organization”, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 20, (2019).
  4. Schnabel, Timothy, “The singapore convention on mediation: framework for the cross-border recognition and enforcement of mediated settlements”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 19, (2019).
  5. Schnabel,Timothy, “Implementation Of The Singapore Convention: Federalism, Self-Execution, And Private Law Treaties”, American Review of International Arbitration, 30, (2019).
  6. Serbenco, Eduard, “Bargaining in the Shadow of Arbitration: When Mediation Settlements become Enforceable Arbitral Awards,” Romanian Journal of International Law, 14, (2012).
  7. Silvestri,Elisabetta, “The Singapore Convention On Mediated Settlement Agreements: A New String To The Bow Of International Mediation?”, Access To Justice In Eastern Europe Journal, 4, (2019).
  8. Steele, Brette, “Enforcing International Commercial Mediation Agreements as Arbitral Awards under the New York Convention”, UCLA Law Review, 54, (2007), p. 1406-1407.

  41. Strong, Stacie, “Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation”, Washington University Journal of Law and Policy, 21, (2014).

  1. Sussman, Edna, “The Final Step: Issues in Enforcing the Mediation Settlement Agreement in Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation”, The Fordham Papers Martinus Nijhoff Publishers, (2008).
  2. Sussman, Edna, “The Singapore Convention Promoting the Enforcement and Recognition of International Mediated Settlement Agreements”, Icc Dispute Resolution Bulletin, 3, (2018).
  3. Treichl, Clemens, “The Singapore Convention: Towards a Universal Standard for the Recognition and Enforcement of International Settlement Agreements?”, Journal of International Dispute Settlement, 20, (2020).
  4. Zeller, Bruno; Trakman, Leon, “Mediation and arbitration: the process of enforcement”, University of New South Wales Law Research Series Uniform Law Review, 1, (2019).
  5. Žukauskaitė,Miglė, “Enforcement of Mediated Settlement Agreements”, Vilnius University Press, 111, (2019).

  ج) منابع اینترنتی

  1. Alexander, Nadja, A Convention on the enforcement of iMSAs and a new Model Law, (2018),

  http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/03/16/conventionenforcementimsasnewmodellaw>.

  1. Claxton,James, The Singapore Convention: Mediation in a New York State of Mind, (2020).

   https://ssrn.com/abstract=3416116>.