دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1400، صفحه 1-256 (پائیز)