دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، فروردین 1395، صفحه 1-246 
قرآن و جرم‌انگاریِ حداقلی

صفحه 105-136

مهدی مهریزی؛ وهاب دانش پژوه