دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

قانون کار ایران و فرانسه دوره‌ای را با عنوان دورۀ آزمایشی پیش‌بینی کرده‌اند تا کارگر و کارفرما پس از ارزیابی کامل به انعقاد قرارداد کار به صورت قطعی اقدام نمایند. مدت این دوره در قانون کار ایران برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه تعیین شده است. این درحالی است که قانون کار فرانسه این مدت را برای کارگران دو ماه، سرکارگران و ناظران سه ماه و مدیران چهار ماه درنظر گرفته است. وجه مشترک دورۀ آزمایشی در قانون کار ایران و فرانسه در این است که هر یک از طرفین قرارداد کار در پایان و یا حتی در خلال این دوره می‌توانند قرارداد کار را فسخ نمایند؛ با این تفاوت که قانون کار فرانسه برخلاف قانون کار ایران اطلاع و اخطار قبلی را شرط قطع رابطۀ کار در طی و یا پایان دورۀ آزمایشی می‌داند. پژوهش حاضر جنبه‌های مختلف دورۀ آزمایشی را در قانون کار ایران و فرانسه واکاوی کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. فارسی

  - کتاب‌ها

  1. اباذر فومشی، منصور (1381)، حقوق کار، چ دوم ، تهران: انتشارات بهنامی.
  2. رنجبری، ابوالفضل (1390)، حقوق کار، چ یازدهم، تهران: انتشارات مجد.
  3. روژه، پرو (1384)، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی،عباس تدین،غلامحسین کوشکی، چ اول، قم: انتشارات سلسبیل.
  4. عراقی، عزت‌الله (1388)، حقوق کار، چ دهم، تهران: انتشارات سمت.
  5. مجتهدی، محمدرضا (سال تحصیلی 91-92)، تقریرات درس حقوق کار، دانشگاه تبریز: دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی.
  6. موحدیان، غلامرضا (1381)، حقوق کار، چ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
  7. وطنی، محمدحسین (1358)،درباره مقررات استخدام، چ دوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  8. هاشمی، سیدمحمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، چ اول، تهران: انتشارات میزان.

  مقاله‌ها

  1. عراقی، عزت‌الله (1371)، «تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 28، ص28-3.
  2. سلطانی، افسر (بی تا)، «قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری»، مندرج در سایت: http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=14، تاریخ مراجعه: 12/05/ 1393.

   

  - قوانین و مقررات

  11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358و بازنگری شده در سال 1368.

  12. اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب 1948.

  13. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1369.

  14. قانون کار مصوب 1337 .

  15. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.

  16. آیین نامه حداقل مزد مصوب 1339شورای عالی کار.

  ب) خارجی

  1. Director of Human Resources , The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust Human Resources Policies and Procedures Procedure for Managing Probationary Periods, (2010).
  2. Regina T. Riphahn, Behavioral Effects of Probation Periods: An Analysis of Worker Absenteeism, University of Munich, (1999).
  3. 11-Johri, Roopali and Fawthorpe, Louise, Trial Employment Periods, Department of Lab our, (2010).
  4. Hill, Nicola, Probation Period Procedure, Human Resources Manager, (2009).
  5. DOHR (Department of Human Resources State of Tennessee), Employee Handbook,(2014).
  6. Hegan, Shannon, The90Day Probationary Period: Rhetoric or Reality, Otago Management Graduate Review, (2006).
  7. University of North Texas System, Probationary Period, untsystem,edu/pdfs/.../03.../03.207%20-%20Probationary%20 period.pdf>2014/02/9.
  8.  Caillaud, Carole ,Période d'essai: quelle est sa durée ? Peut-onla prolonger?, (2006), http://www.assistanteplus.fr/emploi-vie-pro/vos-droits/cid3638.>2014/06/09.
  9. Sntrs-Cgt, Les droit des stagiaires en entreprise, (2012), http://www,sntrscgt.vjf.cnrs.fr/.../B11.>2014/06/10.
  10. Roig, 'Eric, Période d'essai et droit du travail, droit et de la finance, (2011), http://droit-finances.commentcamarche.net/ contents/ 600>2014/06/15.
  11. Baker & McKenzie, The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook,(2009), Wolters Kluwer, http://books. google.com/books?id=ISblXalfLzcC&pg=PA131&lpg=PA131&dq> 2014/06/15
  12. Code de Travail enFrance, http://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060>2014/05/4.