دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، مهر 1395، صفحه 1-223