دوره و شماره: دوره 9، شماره 17 - شماره پیاپی 2، مهر 1397، صفحه 1-190 
تحولات معاصر وتاثیرآن در کیفیت میراث زوجه درحقوق ایران

صفحه 81-99

10.22034/law.2018.8996

سید محمد صدری؛ محمدرضا نبی زاده اربابی؛ محمدیار ارشدی؛ حیدر امیرپور