دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
1- ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
2-فایل PDF مقالات و ترتیب نویسندگانن قبل از ویراستاری ادبی و صفحه آرایی بوده ، فایل نهایی بعد از ویراستاری ادبی و صفحه آرایی در دوره و شماره خود بارگذاری خواهد شد.
نقش تعارض منافع در بی اثر شدن قوانین و مقررات حمایتی حفاظت محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

حسین شاه بیک؛ علی مشهدی؛ محمد جواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه


رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نیم‌نگاهی به نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/law.2023.50086.3094

آیت مولائی؛ محمدرضا مجتهدی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ مائده سلیمانی دینانی


مطالعه تطبیقی اثر و قلمروی شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

علی فرحانی پناه؛ محمد صالحی مازندرانی


مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت – کشور در نظام حقوقی کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

یونس فتحی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی


مقایسه‌ی نظریه‌ی تعدد قوانین حاکم (دپسژ) در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

سیدحسین مجتهدزاده؛ همایون مافی


بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.50683.3103

عباس کریمی؛ طه عرب اسدی؛ امیر غفاری


موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریه سوءاستفاده از حق و رویه قضائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.50976.3117

زهرا اکرمی؛ علی اصغر حاتمی؛ حسن پاشازاده


مطالعه تطبیقی حق انتساب اثر در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.52066.3141

فائزه تیموری مقدم؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


مطالعه تطبیقی نظام مصادر مبسوط مدنی در حقوق انگلستان، ایرلند و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.52887.3158

حسین سبحانی؛ بهزاد رضوی فرد


گستره جواز اصلاح ادعا در اظهارنامه ثبت اختراع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده، بریتانیا و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.53613.3192

محمد جواد عبداللهی؛ مریم شریفی رنانی؛ رضا عرب زاده


جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در زمینه تخلفات اداری کارمندان دولت دردیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.53938.3196

محمد نکوئی


مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.54002.3197

پیمان دولتخواه؛ رضیه یوسف زاده؛ محمدرضا رهبرپور


مقایسه و تمایزنحوه دعوا با منشا،جهت،سبب،خواسته،علت و استحقاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/law.2023.53332.3182

سام محمدی؛ حمید ابهری؛ عیسی نعمتی کچائی


مانع زدایی از هماهنگی راهکارهای دادگاه‌ها در موضوع توصیف (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/law.2023.49872.3066

سید عباس سیدی آرانی


تحدید حق معنوی مولف با اعمال دکترین استفاده منصفانه در نظام حقوقی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22034/law.2023.52920.3161

یاسمن جعفرپور؛ زهرا شاکری


مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.52802.3156

مرتضی ناصری حسین آباد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


تحلیل شناختی-تطبیقی طرف مجری دریائی در مقررات روتردام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.54254.3206

نادر ولائی


بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.54420.3218

طاها عرب اسدی؛ امیر غفاری؛ محسن ایزانلو


اصل برابری سلاح‌ها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویّۀ قضایی بین‌المللی و آیین دادرسی مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.55236.3239

محمّد شریف‌زاده لاری؛ حسین داوودی


بازخوانی؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.55736.3250

محمد خلیل‌زاده؛ محمد جلالی


کاربست سنجه‌های عدالت‌ترمیمی‌نظام‌حقوقی‌ایران در حمایت از بزه‌دیدگان‌جنسی زیر18سال با مدل نیاز-حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/law.2023.57151.3282

نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت