دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
1. صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

آیت مولائی


2. تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی دارایی؛ صدیقه قارلقی؛ علی مشهدی


3. همگرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مهناز فرید؛ محمد رضا ویژه


4. بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

منصور امینی؛ مونا عبدی


5. بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

صالح یمرلی


6. بررسی روش‌های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حجت مبین؛ امین امیرحسینی


7. بررسی فقهی قضاوت شورایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سید جواد ورعی


8. بازاندیشی مقایسه‌ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

مراد عباسی؛ فضل الله فروغی


9. محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سمیرا محمدی نژاد؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده


10. حق وثیقه بر روی مال فکری در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سعید حبیبا؛ حسین حمدی


11. تحلیل ضمانت اجرای مهلت طرح ایرادات دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

مهدی حسن زاده


12. بهرۀ کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حسن محسنی


13. سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

ابراهیم شعاریان ستاری؛ سارا صاحب جمع