دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

( مقالات زیر در یکی از شماره های آتی نشریه منتشر خواهد شد.)
ترتیب مقالات تاثیری در اولویت انتشار ندارد.
1. صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

آیت مولائی


2. تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

علی دارایی؛ صدیقه قارلقی؛ علی مشهدی


3. همگرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

مهناز فرید؛ محمد رضا ویژه


4. بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

منصور امینی؛ مونا عبدی


5. بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

صالح یمرلی


6. بررسی روش‌های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حجت مبین؛ امین امیرحسینی


7. بررسی فقهی قضاوت شورایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سید جواد ورعی


8. بازاندیشی مقایسه‌ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

مراد عباسی؛ فضل الله فروغی


9. محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سمیرا محمدی نژاد؛ علی غریبه؛ حسن پاشازاده


10. حق وثیقه بر روی مال فکری در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

سعید حبیبا؛ حسین حمدی


11. تحلیل ضمانت اجرای مهلت طرح ایرادات دادرسی مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

مهدی حسن زاده


12. بهرۀ کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حسن محسنی


13. سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

ابراهیم شعاریان ستاری؛ سارا صاحب جمع


14. مبانی مسئولیت های تولید و عرضة تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

عزیز امن الهی؛ علی غریبه


15. تحلیل حقوقی اصل تبدیل ناپذیری مال تامین یا توقیف شده و استثناءهای آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

احد قلی زاده منقوطای


16. معیار احراز علم به وقوع نتیجه در قتل عمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

ایمان حطمی؛ جواد سرخوش


17. آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

علی خیری جبر؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری


18. جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تأکید بر نظام بین‌المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

جمال بیگی


19. تحلیل ماهوی و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

مهدی رهبر؛ پرستو غضنفری


20. عناوین مجرمانه فرآگیر و چالشهای حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

سیدمحمود میر خلیلی؛ علیرضا نیک منش؛ شهرداد دارابی


21. مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


22. همگام سازی قراردادهای یکپارچه سازی منابع نفتی همجوار داخلی با الزامات حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

لعیا جنیدی؛ سیدفریدالدین طباطبایی ستوده


23. حقوق موضوعة اشراقی ژرژ گورویچ و بی‌نیازی به مفهوم حقوق طبیعی تأملی بر چگونگی رفع چالش آنتینومی حقوق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

مهدی شهابی


24. تحلیل حقوقی ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان


25. حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

فردین مرادخانی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی


26. چالش‌های به نظم کشیدن نانوفناوری و ضرورت حرکت به سوی تنظیم گری جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

زهرا محمودی کردی؛ حسین پورباباگل


27. جستاری در اوصاف نظام دادرسی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

مجید غمامی