دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1390 
بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود

صفحه 45-62

فاطمه رجایی؛ مصطفی محقق داماد؛ سید محمد صادق موسوی


اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل

صفحه 99-129

محمد ابراهیم شمس؛ حمید رضا کلانتری