دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، دی 1390 
نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی

صفحه 57-88

منوچهر توسلی نائینی؛ مهدی شهابی؛ مرضیه نیکوئی


رویکرد فازی در نظام شریعت

صفحه 119-144

رضا رنجبر؛ رحیم وکیل زاده؛ سلیمان عالی ملک طالش