نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
مطالعه تطبیقی حق انتساب اثر در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22034/law.2023.52066.3141

فائزه تیموری مقدم؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/law.2023.52802.3156

مرتضی ناصری حسین آباد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 257-294

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمدتقی نادی


بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 149-176

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان