نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 257-294

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمدتقی نادی


بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 149-176

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان