آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پا‌یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به‌شمار می‌آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می‌‌کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوۀ اعمال و آثار آن تفاوت‌هایی در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده‌اند که مسئلۀ آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام‌ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می‌دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می‌شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت‌هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت‌های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1375).
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، (تهران: کتابخانۀ گنج دانش، 1382).
  3. شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد، حقوق بیع بین‌المللی، شرح کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در پرتو دکترین و رویۀ قضایی، مطالعۀ تطبیقی با اسناد بین‌المللی و حقوق ایران، (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1400).
  4. شیروی، عبدالحسین، حقوق قراردادها، انعقاد، آثار و انحلال، (تهران: سمت، 1396).
  5. صفایی، سید حسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، قواعد عمومی قراردادها، (تهران: نشر میزان، 1385).
  6. صفایی، سید حسین؛ کاظمی، محمود؛ عادل، مرتضی؛ میرزانژاد، اکبر، حقوق بیع بین‌المللی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392).
  7. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج 2، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، 1418 ق).
  8. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، (تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376).
  9. کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385).
  10. نهرینی، فریدون، فسخ قرارداد با نگاهی به رویۀ قضایی، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1395).

  - مقالات

  1. سکوتی، رضا، «بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)، ش 6 (1392).

   

  ب) عربی

  - کتاب‌ها

  1. ابوالسعود، رمضان، مصادر الالتزام فی القانون المصری و اللبنانی، (بیروت: مطابع الاملسه، الطبعه الاولی، 1990).
  2. ابوستیت، احمد حشمت، نظریة الالتزام فی القانون المدنی الجدید، مصادر الالتزام، الکتاب الاول، (مصر: مطبعة مصر شرکه مساهمه، الطبعه الثانیه، 1954).
  3. ابوعیسی، المحمدی احمد، انحلال الرابطه التعاقدیه، (قاهره: دارالنهضة العربیه، 2004).
  4. تونسی، حسین، انحلال العقد، دراسة تطبیقیه حول عقد البیع و عقد المقاوله، (الجزائر: دارالخلدونیه، للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی، 2007).
  5. حسین، اکرم محمد، الاخلال بالتنفیذ فی بیوع التجاره الدولیه. دراسة مقارنه، (بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاولی، 2017).
  6. الحکیم، عبدالمجید، البکری، عبدالباقی و البشیر، محمد طه، الوجیز فی نظریه الالتزام فی القانون المدنی العراقی، مصادر الالتزام، الجزء الاول، (بغداد: مکتبة السنهوری، 2012).
  7. الذنون، حسن علی، النظریة العامه للفسخ فی الفقه الاسلامی و القانون المدنی دراسه مقارنه، (قاهره: مطبعة نهضة مصر، 1946).
  8. الذنون، حسن علی، شرح القانون المدنی العراقی، العقود المسماة، عقد البیع، (بغداد: مطبعة الرابطه، 1953).
  9. الذنون، حسن علی، النظریة العامه للألتزامات، (بغداد: المکتبة القانونیه، 1967).
  10. الشرقاوی، محمود سمیر، العقود التجاریه الدولیه، دراسه خاصه لعقد البیع الدولی للبضائع، (قاهره: دارالنهضة العربیه، 2001).
  11. الشریف، محمود سعد الدین، شرح القانون المدنی العراقی، مصادر الالتزام، الجزء الاول، (بغداد: مطبعة العانی، 1955).
  12. شفیق، محسن، اتفاقیه الامم المتحده بشأن البیع الدولی للبضائع، دراسه فی قانون التجاره الدولی، (قاهره: دارالنهضة العربیه، 1988).
  13. الصده، عبدالمنعم فرج، محاضرات فی القانون المدنی، نظریة العقد فی القوانین العربیه، آثارالعقد و انحلاله، (قاهره: جامعة الدول العربیه، معهد الدراسات العربیه العالمیه، 1960).
  14. عجیل، طارق کاظم، المطول فی شرح القانون المدنی، دراسه معمقه و مقارنه بالفقه الغربی و الاسلامی، الجزء الثالث، (بیروت: مکتبه زین الحقوقیه، 2013).
  15. الفضلی، جعفر، الوجیز فی العقود المدنیة، البیع الایجار المقاولة، (عمان: مکتبة السنهوری، 1997).
  16. محاسنه، نسرین سلامه، التزام البائع بالتسلیم و المطابقه، دراسه فی القانون الانجلیزی و اتفاقیه الامم المتحده للبیع الدولی للبضائع 1980، اتفاقیه فیینا، (عمان: دارالثقافه للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی، 2011).
  17. مرقس، سلیمان، نظریة العقد، (قاهره: دارالنشر للجامعات المصریه، 1956).
  18. مرقس، سلیمان، موجز اصول الالتزامات، (قاهره: مطبعة لجنة البیان العربی، 1961).
  19. المصری، محمد محمود و عابدین محمد احمد، الفسخ و الانفساخ و التفاسخ فی ضوء القضاء و الفقه، (اسکندریه: دارالمطبوعات الجامعیه، 1997).
  20. منصور، امجد محمد، النظریه العامه للألتزامات، مصادر الالتزام، دراسة فی القانون المدنی الاردنی و المصری و الفرنسی و مجلة الاحکام العدلیه و الفقه الاسلامی مع التطبیقات القضائیه لمحکمتی النقض و التمییز، (عمان: دارالثقافه للنشر و التوزیع، 2009).
  21. منصور، محمدحسین، مصادر الالتزام، العقد و الاراده المنفرده، (بیروت: الدار الجامعیه للنشر و التوزیع، 2000).
  22. المیاحی، فوزی کاظم، انحلال العقد الفسخ و الاقاله فی القانون المدنی العراقی، (بغداد: نشر و توزیع مکتبة صباح، 2015).
  23. هوزیه، فانسان، المطول فی العقود، بیع السلع الدولی، ترجمۀ منصور القاضی، اشراف جاک غیستان، (بیروت: مجد المؤسسه الجامعیة للدراسات، الطبعة الاولی، 2005).

  - پایاننامه‌ها

  1. جوهری، سعیده، سلطة القاضی فی فسخ العقد، مذکره تخرج لنیل شهادة ماستر فی القانون تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة اکلی محند اولحاج، البویره، 2013.
  2. حمو، حسینه، انحلال العقد عن طریق الفسخ، مذکره لنیل درجة الماجستیر فی القانون فرع: قانون المسؤولیه المهنیه، جامعة مولود معمری، تیزی وزو، 2011.
  3. عبدالحمید، خالداحمد، فسخ عقد البیع الدولی وفقاً لإتفاقیه فیینا لعام 1980، مذکره لنیل درجة الدکتوراه فی الحقوق، جامعة القاهره، 2002.
  4. عبدالعزیز، جمال محمود، الالتزام بالمطابقة فی عقد البیع الدولی للبضائع، رسالة دکتوراه، جامعة القاهره، 1996.
  5. بن زروق، فتیحه، فسخ العقد طبقاً لأتفاقیه فیننا لسنه 1980 الخاصه بالبیع الدولی للبضائع، مذکره لنیل شهادة الماجستیر فی القانون، فرع العقود و المسؤولیه، جامعة الجزائر (1)، 2015.
  6. ننیس، نغم حنا رؤوف، التزام البائع بالتسلیم فی عقد البیع الدولی للبضائع وفقاً لأتفاقیه فیینا 1980، دراسه تحلیلیه، اطروحه دکتوراه فلسفه فی القانون الخاص، جامعة الموصل، 2004.
  7. یحیی، ابراهیم انیس محمد، الاقاله، فسخ العقد برضا الطرفین، دراسة مقارنه، رساله استکمالاً لمتطلعات درجة الماجستیر فی القانون الخاص، کلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیه فی نابلس، 2010.

  ج) انگلیسی

  - Books & Articles

  1. Huber, Peter & Mullis, Alastair, The CISG A new textbook for students and practitioners, (Germany: Sellier. European law publishers, 2007).
  2. Chengwei, Liu, ”RECOVERY OF INTEREST“, Nordic Journal of Commercial Law, issue 1, (2003).
  3. Gillette, Clayton P. & Walt, Steven D., The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice, (New York: Cambridge University Press, Second Edition, 2016).
  4. Magnus, Ulrich, “THE REMEDY OF AVOIDANCE OF CONTRACT UNDER CISG—GENERAL REMARKS AND SPECIAL CASES”, JOURNAL OF LAW AND COMMERCE, 25, (2005-2006).
  5. Mohs, Florian, “Arts. 81/82 CISG–UP”, Edited by John Felemegas, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
  6. Zeller, Bruno & Mazzotta, Francesco G., “BREACH OF CONTRACT: CLAIMS AND RELATED PROVISIONS”, Editor: Francesco G. Mazzotta, A Practitioner’s Guide to the CISG, (New York: Juris Net, LLC, 2010).
  7. Zwinge, Tamo, “The United Nations Sale Convention: Delimitation, Influences, and Concurrent Application of Domestic Law”, Richmond Journal of Global Law & Business, Vol 10 Issue 2, (2011).

  - Thesis & Other Documents

  1. Al-Hajaj, Amir, The Concept of Fundamental Breach and Avoidance under the CISG, PhD thesis, Brunel University, 2015.
  2. Bridge, Michael, CISG-AC Opinion No. 9, Consequences of Avoidance of the Contract, Adopted by the CISG-AC following its 12th meeting in Tokyo, Japan on 15 November 2008.
  3. Singh, Lachmi, The United Nation Convention on Contracts for the International Sales of Goods 1980 (CISG) An examination of the buyers remedy of avoidance under the CISG: How is the remedy interpreted, exercised and what are the consequences of avoidance?, PhD thesis, University of the West of England, 2015.