دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 1-227 
3. تعارض شهادات در فقه امامیه

صفحه 69-96

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی


6. بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

صفحه 149-176

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان


8. بررسی حکم تکلیفی شبیه‌سازی انسان

صفحه 205-226

محمدصادق طباطبایی؛ مریم میر احمدی