دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، دی 1391 
6. بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی

صفحه 159-193

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی عزیزی


8. بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک‌جانبه در فقه و حقوق ایران

صفحه 227-253

علیرضا یزدانیان؛ سیدمحمدصادق طباطبایی؛ اکبر نعمتی؛ عادل پرنیان جوی