دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تیر 1390 
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران

صفحه 1-19

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین قاضی


ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

صفحه 79-166

مجتبی جانی پور اسگلکی؛ مجتبی وهابی توچایی


دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک‌خورده

صفحه 117-154

محمد جعفر حبیب زاده؛ سپیده میر مجیدی


توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)

صفحه 225-261

فردین قریشی؛ صالح رضایی پیش رباط