نویسنده = ������������ ��������
شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام

دوره 13، شماره 27، تیر 1401، صفحه 35-70

10.22034/law.2022.47310.2970

نازیلا تقوی؛ حمید ابهری؛ رضا عمانی سامانی


کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 1-19

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین قاضی