دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهمن 1393 
رهن منفعت

صفحه 123-159

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین قاسم‌پور


معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران

صفحه 161-190

علی مظهر قراملکی؛ فاطمه قدرتی؛ سعید نظری توکلی