نویسنده = ������������ ������ ��������
تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 1-23

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری