نویسنده = ���������������� ������
قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 279-303

عباس جغتائی؛ داود نصیران؛ رضا عباسیان


صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل

دوره 9، شماره 17، مهر 1397، صفحه 1-31

لعیا جنیدی؛ محمدصادق تیموری؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان