نویسنده = �������� ������������ ��������
تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 30، فروردین 1402، صفحه 37-69

10.22034/law.2022.37342.3087

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 1-23

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری