نویسنده = ������������ ������
بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث

دوره 7، شماره 13، مهر 1395، صفحه 83-115

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمدتقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 213-247

رضا سکوتی نسیمی