نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت – کشور در نظام حقوقی کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

یونس فتحی؛ ابراهیم صباغی ولاشانی