حریم خصوصی مقامات عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه‌های حقوقی و پرونده‌های مرتبط در این زمینه، انجام شده است. مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک می‌توان آن را به حوزه‌های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن، ازآنجایی که مقدمۀ آزادی بیان و عملی شدن مردم‌سالاری است، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش، فرایند سه‌گانه‌ای ارائه می‌شود تا ضمن تأمین این اهداف، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگریِ موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به‌شمار می‌آید. همچنین قاضی می‌تواند با استفاده از ابزار دستور موقت، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به‌کار برد

کلیدواژه‌ها


 1. فارسی

  1. انصاری، باقر (1389)، حق دسترسی به اطلاعات و تأثیر آن بر روزنامه نگاری، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، طرح گروهی ظرفیت سازی ملی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت، تهیه و تنظیم: مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، تهران: گرایش.
  2. ----------- (1390)، حقوق حریم خصوصی، چاپ دوم، تهران: سمت.
  3. توسلی جهرمی، منوچهر (1385)، «حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون»، حکومت قانون و جامعۀ مدنی، نوشتۀ ناصر کاتوزیان و دیگران، تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  4. جعفری‌تبار، حسن (1390)، در کنج خلوت (حدود دخالت دولت در حریم خصوصی با ادعای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، در: مجموعه مقالات همایش دولت و تضمینات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ طرح گروهی ظرفیت سازی ملی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت، تهیه و تنظیم: مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، تهران: گرایش.
  5. جلالی، محمد (1393)، سلسله نشست‌های نقد رأی،: مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی؟، مجموعه سخنرانی‌ها، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  6. دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت‌نامه، جلد 6، چاپ دوم از دورۀ جدید، تهران: دانشگاه تهران.
  7. راسخ، محمد (1392)، «مدرنیته و حقوق دینی»، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفل ارزش)، تهران: نی.
  8. راسخ ، محمد و بیات کمیتکی، مهناز (1392)، «مفهوم مصلحت عمومی»، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش) 2، تهران: نشرنی.
  9. زارعی، محمد حسین (1380)، فرایند مردمی شدن، پاسخ گویی و مدیریت دولتی، نشریه مجتمع آموزش عالی قم، شمارۀ 9، صص 156 – 119.
  10. صانعی، پرویز (1381)، حقوق و اجتماع، تهران: طرح نو.
  11. صفایی، سید حسین و امامی، اسداله (1382)، حقوق خانواده، جلد 1، چاپ نهم، تهران: دانشگاه تهران.
  12. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1390)، حقوق اداری، چاپ چهاردهم؛ تهران: سمت.
  13. قاری سید فاطمی، سید محمد (1393)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، چاپ سوم، ویرایش اول، تهران: شهر دانش.
  14. محسنی، فرید (1389)، حریم خصوصی اطلاعات مطالعۀ کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
  15. معین، محمد (1382)، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران: سی گل.
  16. نمک‌دوست تهرانی، حسین (1385)، اخلاق حرفه‌ای، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات، نشریۀ رسانه، شماره 66، صص 197 – 232.
  17. بی‌نام، «وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا خواستار محاکمۀ پترائوس شدند»، مندرج در: Http://www.bbc.com/persian/world/2015/01/150110_u14_petraeus_charges_recommended (15/04/1394)
  18. بی‌نام، «جستجوی منزل معشوقۀ ژنرال پترائوس توسط پلیس فدرال آمریکا»، مندرج در:

  Http://www.bbc.com/persian/world/2012/11/121112_u04_petraeus_fallout (15/04/1394)

  1. بی‌نام، «کریستیانو رونالدو پدر شد»،  مندرج در: Http://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/a-5762206 ، (02/08/1393)
  2. بی‌نام، «کاهش محبوبیت اولاند به 19 درصد»، مندرج در:

   Http://fa.alalam.ir/news/1563256  (15/04/1394)

  1. نوروزپور، محمدرضا، «شنود تلفن ویکتوریا نولاند و پیام واشنگتن به مسکو»، مندرج در: Http://www.khabaronline.ir/detail/338017/weblog/norouzpour ، (01/08/1393)
  2. بی‌نام، «روایت افسر سیااز حق السکوت‌های هنگفت آل سعود»، مندرج در:

  Http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2881544  (05/08/1393).

  1. بی‌نام، «10 عکس دستکاری شده برتر قرن از نگاه تایم معرفی شد»، مندرج در:

  Http://www.parsine.com/fa/news/11328/10  (10/08/1393).

  1. بی‌نام، «رئیس پیشین سیا اتهام علیه خود را پذیرفت»، مندرج در:

   Http://presstv.ir/DetailFa/2015/03/04/400155/ExCIA-chief-admits-gave-classified-mistress، (15/04/1394)

  1. مطهری، علی، «کردان با مدرک جعلی حقوق گرفته»، مندرج در:

  Http://www.tabnak.ir/pages/?cid=20561  .(05/08/1393)

  ب) خارجی

  1. Banisar, david, (2000), Privacy and Human Rights, an international survey of privacy laws and developments, electronic privacy information center, Washington d.c , 1 st ed
  2. ------------------ (2006), ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression, Human Rights in the Global Information Society, Jørgensen,ed., MIT Press, Available in:

          http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2069914.

  1. 28.      Blacks law dictionary (1993), By: Henry Campbell back M. A, 6th edition by publishers editorial staff, USA,  West publishing co
  2. Committee on Open Government, (2013), Your Right To Know, Available In: http://www.dos.ny.gov/coog/right_to_know.html
  3. Cowen, Alexa & Gross, Lindsey, (2007), "Politicians and Privacy", Convenient or Invasive: The Information Age, Brittany Burgess et al, ETHICA PUBLISHING, Boulder, Colorado
  4. Hilden, Julie, Does Celebrity Destroy Privacy?, in: http:// writ.news.findlaw.com/script
  5. Kanovitz, Jacqueline R.,(2010), Constitutional Law, 12th Edition, Lexis Nexis, USA
  6. Lyon, david , the electronic eye: the rise of sureveillance society , Cambridge: polity,1994,  Available in: http://en.bookfi.org/book/1266413
  7. Mendel, Toby (1999), The Publics Right to Know, ARTICLE 19, 33 Islington High St., London, N1 9LH, UK
  8. Sills, David L, (1972), International Encyclopedia of  The Social Sciences, New York : the Macmillan Co.& the Free Press ; London : Collier-Macmillan
  9. 14. Standler, Ronald B. Privacy Law in USA. In: http://www.rbs2.com
  10. Weatherill, Stephen, (2007), "The Challenge of Better Regulation", Better Regulation, Edite by Stephen Weatherill, Portland, us, Hart publishing.

  37.  Warren, Samuel D. & Brandeis, Louis D. , (1890), "THE RIGHT TO PRIVACY", Harvard L.R. , Vol. IV, No. 5, Available in: Http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm

  ج) سایت‌های اینترنتی

  1. Schmidt, Susan& Baker, Peter& Locy, Toni, "Clinton Accused of Urging Aide to Lie", In: Http://www.washingtonpost.com/wpsrv/politics/special/clinton/stories/clinton012198.htm تاریخ مراجعه: 10/07/1393