مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی گرایش حقوق مالی، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 استادیار دانشگاه یزد

چکیده

وقوع حوادث زیان‌بار برای بشر امری اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به‌دنبال وضع قواعدی بوده که بر اساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثۀ زیان‌بار داشته است. از این رو، تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی است. سبدگردان در بورس اوراق بهادار در قبال مشتریان و نیز سازمان بورس وظایفی برعهده دارد که ممکن است در این راستا با انجام فعالیتی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری شود؛ بنابراین در این خصوص مسئول بوده، ملزم به جبران است. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در حقوق ایران درصورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، ضمانت اجرای آن در قالب موارد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است. در این مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مدنی شرکت سبدگردان، با موضوع «ﻋﺪم ایفای تعهدات مربوط به قرارداد سبدگردانی» ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﻲ از آرای هیئت داوری بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، (تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چ 6، 1394).
  2. جمالی، جعفر و صادقی، محمد، رویۀ هیئت داوری بورس و اوراق بهادار تا پایان سال 1395، (تهران: انتشارات بورس، 1396).
  3. سلطانی، محمد، حقوق بازار سرمایه، (تهران: سمت، پژوهشکدۀ تحقیق و علوم انسانی، 1395)، ص 336.
  4. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران: انتشارت دراک، 1385).
  5. شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، (تهران: انتشارات مجد، چ 1، 1385).
  6. موسویان، سید عباس، بازار سرمایۀ اسلامی، (تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ج 1، 1391).
  7. مولوی، محمود، مسئولیت قراردادی، (شیراز: کتیبه نوین، چ 1، 1397).

   

  - مقاله‌ها

  1. ابراهیمی، سید نصراله و حسینی، شادی «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور»، دانش حقوق مدنی، ش 2 (1391).
  2. ابهری، حمید، «جمع یا عدم امکان جمع مسئولیت قراردادی با مسئولیت قهری»، رویۀ قضایی (حقوق خصوصی)، ش 2 (1395).
  3. دیلمی، احمد و قاسم‌زاده، سید روح‌الله، «مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ش 15 (1396).
  4. ارژنگ، اردوان و رسولی جزئی، سجاد، «مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ش 19 (1398).
  5. انصاری، علی و مبین، حجت، «تحلیل مسئولیت مدنی شرکت بورس در معاملات اوراق بهادار با تکیه بر فرض عدم قطعیت معامله در رویۀ هیئت داوری»، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، ش 10 (1389).
  6. باریکلو، علیرضا و سید هاشمی، نعمت‌الله، «تأثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ش 11 (1394).
  7. کاظمی، محمد؛ شاهین، ابوالفضل و سیفی، شاهین، «خلأ قانون مدنی در باب فسخ ابتدایی به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی، با مطالعۀ تطبیقی»، نامۀ صدوق، ش 1 (1397).
  8. نوروزی، مهران، «بررسی و تحلیل ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران»، بینالمللی قانونیار، ش 9 (1398).
  9. نیک‌فرجام، زهره، «تأثیر قوۀ قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما»، پژوهش حقوق خصوصی، ش 3 (1392).

  - پایاننامه

  1. مرادی، جمال، ماهیت حقوقی و قواعد حاکم بر سبدگردانی اوراق بهادار، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، 1398.

   

  ب) انگلیسی

  1. Koh, Aileen, & Lynn Crawford. “Portfolio Management: the Australian Experience”, Project Management Journal 43, No. 6 (2012). https://doi.org/10.1002/pmj.21300
  2. Sheinman, Hanoch. “Contractual Liability and Voluntary Undertakings”, Oxford Journal of Legal Studies 20, No. 2 (2000).
  3. Wu, Y., Wermers, R., & Zechner, J. “Managerial Rents vs. Shareholder Value in Delegated Portfolio Management: The Case of Closed-End Funds”, The Review of Financial Studies, N. 12, (2016).
  4. Gargantini, Matteo. Capital Markets and the Market for Judicial Decisions: In Search of Consistency. No. 1. (MPILux Working Paper, 2016).

  - قوانین و مقررات

  1. اساسنامۀ نمونۀ شرکت سبدگردان مصوب 26/11/1389 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار.
  2. دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب 28/08/1389 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار.
  3. قانون مدنی.