واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داریون

چکیده

جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم‌سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان‌های پرطرف‌دار در عرصۀ حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می‌کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهۀ پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژۀ تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعۀ حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه ‏را مطرح می‌سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائۀ یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می‌یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانۀ حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانونگذار اساسی بایستی در این خصوص چاره‌اندیشی کند.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. آشوری، داریوش، فرهنگ دانشنامه سیاسی، (تهران: مروارید، چ 10، 1383).
  2. الماسی، محمد، حقوق بینالملل خصوصی، (تهران: میزان، چ 1، 1382).
  3. ایران‌منش، محمد‌رضا، مفهوم شهروندی، (تهران: نگاه معاصر، چ 1، 1394).
  4. جاوید، محمدجواد، بررسی و نقد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم، (تهران: مخاطب، چ 1، 1395).
  5. جاوید، محمدجواد، حقوق بشر و شهروندی در آراء ائمه شیعه، (تهران: مخاطب، چ 2، 1395).
  6. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی- فارسی، (تهران: فرهنگ معاصر، چ 14، 1382).
  7. سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، (تهران: میزان، چ 5، 1386).
  8. شوالیه، ژاک، دولت پسامدرن: مطالعه تطبیقی تحولات معاصر در حقوق اساسی و اداری، ترجمۀ سید مجتبی واعظی، (تهران: مجد، چ1 ، 1396).
  9. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج 1 و 2 و3، (تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ 2، 1387).
  10. کاظمی، سید علی، حقوق بین‌الملل خصوصی، (تهران: نسل نیکان، چ 1، 1383).
  11. گروهی از نویسندگان، حقوق شهروندی، (تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ 1، 1390).
  12. مطهری، مرتضی، آشنائی با قرآن، ج 3، (تهران: صدرا، چ1 ، 1396).
  13. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (2)، وحی و نبوت، (تهران: صدرا، چ 9، 1379).
  14. میل، جان استوارت، انقیاد زنان، ترجمۀ علاء‌الدین طباطبایی، (تهران: هرمس، چ 3، 1390).
  15. نصیری، محمد، حقوق بینالملل خصوصی، (تهران: نیل، چ 7، 1379).

  - مقاله‌ها

  1. اردبیلی، محمدعلی، «حقوق شهروندی»، حقوقی دادگستری، ش 54 (1385).
  2. الماسی، نجادعلی، «بحثی پیرامون تعارض تابعیت؛ تعارض مثبت تابعیت»، کانون وکلا، ش 131 (1354).
  3. امیرارجمند، اردشیر، «چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون»، حقوقی دادگستری، ش 58 (1386).
  4. جدلی، صفی‌ناز، «بررسی وضعیت مسلمانان میانمار در پرتو حقوق بشر از بی‌تابعیتی تا مهاجرت اجباری»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، ش 45 (1398).
  5. روشن، محمد؛ بیرانوند، رضا؛ یاراحمدی، حسین، «حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس»، بصیرت و تربیت اسلامی، ش 30 (1393).
  6. سروری مقدم، مصطفی، «تفسیرمفهوم شهروند در قوانین ایران»، پژوهشنامۀ اندیشههای حقوقی، ش 1 (1393).
  7. سلیمی، علی، «بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایرا»، پژوهش ملل، ش 27 (1396).
  8. سنجری، ابراهیم، «حقوق بیگانگان در حقوق بین‌الملل و اسلام»، گفتمان حقوقی، ش 17 و 18 (1383).
  9. عیوضی، رحیم، «تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی»، حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 3 (1391).
  10. فغان‌نژاد، سعدالله و نوری، مهدی، «بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران: مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران، فرانسه وآمریکا»، مدیریت بحران، ش 1 (1391).
  11. فلاح‌زاده، علی‌محمد، «نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر»، حقوقی دادگستری، ش 58 (1386).
  12. قاری سید فاطمی، سید محمد، «چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون»، حقوقی دادگستری، ش 58 (1386).
  13. گرامارتیز، آناماریا، «شرایط شهروندی در اتحادیۀ اروپا»، ترجمۀ مشتاق زرگوش و جعفر شفیعی سردشت، حقوقی دادگستری، ش 58 (1386).
  14. محسنی، فرید و عبداللهی، حسین، «نقد مبانی حقوق شهروندی لیبرالی با تکیه برجایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام»، دانش حقوق عمومی، ش 6 (1392).
  15. مرتضوی، غلامرضا و محقق‌نیا، حامد، «حقوق شهروندی و تابعیت در حقوق انگلستان و ایران»، مطالعات علوم سیاسی فقه و حقوق، ش 2 (1396).
  16. نعیمی، محمدفهیم، شهروند کیست؟ حقوق شهروندی چیست؟
   <http :// www .cshrn .af/ da / ?p =1981>
  17. نوابخش، مهرداد، «بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه‌شناسی»، جامعهشناسی، ش 5 (1385).
  18. نوروزی، کامبیز، «حقوق شهروندی مسئولیت مشترک دولت و ملت»، نشریۀ نامه، ش 53 (1385).
  19. همتی، مجتبی، «آموزش شهروندی»، حقوق اساسی، ش 9 (1387).

  ب) انگلیسی

  - Books

  1. Mark Freedland & Silvana Sciarra, Public Services and Citizenship in European Law (New York: Clarendon Press, 1998).
  2. Richard, Citizenship; A Very Short Introduction (NewYork: Oxford University Press, 2008).
  3. Angela, Crawley, Oxford Advanced Learners Dictionary (London: University Press, 2005).
  4. Michaels, Greve. & Michael. Zoller., Citizenship in America and Europe Beyond the Nation- State? (NewYork: American Institute Interprise, 2009).

  - Article

  1. Mohamadzadeh, Shahram, “Iran's Citizenship LawsL”, Etemaad, Daily Newspaper, Jun. 26th, (2002).

  - وب‌سایت‌

  1. http://www.moaydilawyer.com/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=29957.