تأملی بر نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش و قلمرو آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

با انعقاد قرارداد پیش‌فروش، بخشــى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى‌شــده به پیش‌خریدار منتقل مى‌شــود.نظر به مادۀ 1 قانون پیش‌فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش‌فروش به‌عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون‌گذار در مادۀ 20 قانون پیش‌فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلافـات ناشـی از قـرارداد پـیش‌فـروش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدودة صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبیـر، تفسـیر و اجـرای مفـاد قـرارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم مادۀ 20 قانون در قرارداد پیش‌بینی شده است که سکوت قانون‌گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویۀ قضایی گردیده است. همچنین نبود ارادۀ طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع مادۀ 20 قانون می‌‌شود. نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش‌فروش هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ

  الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 9، (تهران: دانشگاه تهران، 1337).
  2. سکوتی، نیما، ماهیت، اوصاف و آثار قراردادهاى پیش‌فروش ســاختمان، پایان‌نامۀ کارشناسى ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، (1390).
  3. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، (تهران: مجد، 1385).
  4. شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بینالمللی، (تهران: سمت، 1394).
  5. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393).
  6. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387).
  7. کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا، حقوق داوری داخلی، (تهران: دادگستر، 1391).
  8. مجدد، ابوالفضل، موارد الزامی ارجاع به داوری، (قم: ابتکار دانش، 1396).
  9. موحد، محمدعلی، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، قانون حاکم، (تهران: کارنامه، 1386).
  10. معین، محمد، فرهنگ معین فارسی، (تهران: زرین، 1386).
  11. واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، (تهران: میزان، 1383).

  - مقاله‌ها

  1. حسین‌زاده، جواد و سکوتی، نیما، «ماهیت و اوصاف قرارداد پیش‌فروش ساختمان»، فصلنامۀ تعالی حقوقی، ش 17 (1395).
  2. دارویی، عباسعلی، «قرارداد پیش‌فروش ساختمان در قانون پیش‌فروش ساختمان»، فصلنامۀ حقوق، (1391).
  3. سکوتی، نیما و حسین‌زاده، جواد، «ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان»، حقوق خصوصی، ش 2 (1396).
  4. قنواتی، جلیل؛ سکوتی، نیما؛ حسین‌زاده، جواد، «ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش‌فروش ساختمان»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 7 (1394).
  5. کرمی کلمتی، فرزاد و محمدی، پژمان، «بررسی تأثیر عدم رعایت حداقل‌های قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر داوری موضوع مادۀ 20 قانون پیش‌فروش ساختمان»، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، (1397).

  ب) انگلیسی

  1. Rene David, Arbitration in International Trade, Deventer, The Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, (1983).
  2. unctad, consent to arbitration, un, new York, (2003).