نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه

دوره 4، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 85-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمد علی نژادی گورابجواری


بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 63-78

عبادالله رستمی چلکاسری