نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، مهر 1399، صفحه 1-24

10.22034/law.2020.12628

علی آقایاری؛ مسعود رضا رنجبر؛ مصطفی ماندگار؛ سید حکمت الله عسکری