نویسنده = ������������ ������ ������
انتقال دعوا بی انتقال حق

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 229-259

10.22034/law.2020.12371

فیض اله قائدی؛ حسن محسنی