نویسنده = ������������������ ��������
ماهیت و شرایط تحول قرارداد

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 112-140

10.22034/law.2020.12359

احمد حمیدزاده؛ محمد صالحی مازندرانی