نویسنده = ���������� ���������������� ��������
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه

دوره 2، شماره 3، دی 1390، صفحه 201-220

محمد محسنی دهکلانی