نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأملی در حدود صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع شبه قضایی با نگاهی به آرای دیوان

دوره 11، شماره 20، فروردین 1399، صفحه 27-52

10.22034/law.2020.12355

جواد پورعلی اکبر؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ ارکان شریفی