نویسنده = ���������� �������� ��������
مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 1-29

اردوان ارژنگ؛ سجاد رسولی جزی