نویسنده = ���������������� ��������������
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 131-155

ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی