نویسنده = ������������������ ���������� ������ ��������