نویسنده = �������������� ����������������
صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین‌الملل

دوره 9، شماره 17، مهر 1397، صفحه 1-31

لعیا جنیدی؛ محمدصادق تیموری؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان