نویسنده = �������������� ������������ ������������
بررسی تطبیقی دگرگونی شرکت‌ها و تداوم مسئولیت کیفری

دوره 11، شماره 21، مهر 1399، صفحه 67-94

10.22034/law.2020.12631

خداداد خدادادی دشتکی؛ رضا صفیان بلداجی