نویسنده = �������������� ����������
هیئت منصفه در دعاوی حقوقی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 125-149

ناهید صفری؛ پرویز دهقانی