نویسنده = �������������� ��������
تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک

دوره 13، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 1-38

10.22034/law.2021.45853.2892

میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان