نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی

دوره 6، شماره 11، آبان 1394، صفحه 31-53

علیرضا باریکلو؛ نعمت الله سید هاشمی