نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم

دوره 10، شماره 19، مهر 1398، صفحه 257-294

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمدتقی نادی